Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (Zodpovednosť za vady, záruka)

1.          Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je súčasťou čl. VIII Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho (ďalej len „VOP“) (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

Kupujúci bol riadne oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že Predávajúci umiestnil VOP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok, na príslušnej podstránke Lejdyeshopu s názvom Všeobecné obchodné podmienky na adrese: https://lejdyeshop.sk/vsetko-o-nakupe.

Kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať VOP, súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok, a pred odoslaním objednávky dobrovoľne a samostatne vyznačil prečítanie a porozumenie týmto VOP, súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok, v príslušnom políčku.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho na internetovej stránke Lejdyeshopu. Tovar, ktorý predáva Predávajúci na Lejdyeshope je špecifickej povahy a vyžaduje si dodržanie osobitných požiadaviek na zaobchádzanie a obozretnosť pri zaobchádzaní s tovarom v súlade s pokynmi výrobcu, distribútora alebo Predávajúceho, ktoré sú uvedené v návode na použitie alebo v iných informáciách pre používateľa. S tými informáciami bol Kupujúci oboznámený pri kúpe tovaru na podstránke jednotlivého tovaru v časti: Upozornenie alebo najneskôr pri potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

3.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takéto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe popisu v Lejdyeshope alebo v objednávke,

3.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza v Lejdyeshope alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 

3.3 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti podľa objednávky,
 

3.4 tovar vyhovuje požiadavkám podľa príslušných právnych predpisov.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:

4.1 Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

4.2 je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,

4.3 vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

4.4 vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

4.5 vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými Predávajúcim alebo výrobcom tovaru, alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

4.6 vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, neodborným zásahom alebo zásahom neoprávnenej osoby, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

4.7 vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

6. Tovar, ktorý Predávajúci predáva v Lejdyeshope, má na obale vyznačené číslo šarže a minimálnu trvanlivosť do: (viď obal konkrétneho kúpeného tovaru).

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovare s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

11. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7. a 8. tohto Reklamačného poriadku ) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9. a 10. tohto Reklamačného poriadku) tak, že umiestnil tieto VOP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok, na príslušnej podstránke Lejdyeshopu s názvom Všeobecné obchodné podmienky na adrese: lejdyeshop.sk/vsetko-o-nakupe a Kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky a pred odoslaním objednávky dobrovoľne a samostatne vyznačil prečítanie a porozumenie týmto VOP, súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok, v príslušnom políčku.

12. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho. Informácie o možnostiach riešenia reklamácie poskytne Predávajúci Kupujúcemu na požiadanie telefonicky na zákazníckej linke: +421 908 959 222 alebo prostredníctvom zákazníckeho e-mailu na adrese: info@lejdyeshop.sk. Kontaktné údaje Predávajúceho v zmysle tohto bodu VII.10 sú uvedené aj na potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim.

13. Ak si Kupujúci z dôvodu, že tovar vykazuje vady, uplatňuje svoje právo na reklamáciu, je povinný v súlade s ust. § 18 odst. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa:

13.1 doručiť reklamovaný tovar na adresu:

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
Exeltis Slovakia s.r.o.
Bratislava Logistics Park
Hala C
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

a zároveň

13.2 doručiť Predávajúcemu na jeho adresu:

Exeltis Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava

alebo na zákaznícky email: info@lejdyeshop.sk
prejav vôle Kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7. až 10. tohto Reklamačného poriadku (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je obsiahnutý v Prílohe č. 1  tohto Reklamačného poriadku.

Predávajúci odporúča tovar zaslať vo všetkých obaloch, ktoré má Kupujúci k dispozícii, najmä vo vonkajšom obale a vnútorných obaloch, a pred jeho odoslaním vyhotoviť fotografiu zasielaného tovaru a balíka. Predávajúci tiež odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť.

Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

14. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä:

14.1 presne označiť druh a rozsah vady tovaru;

14.2 uviesť, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

15. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť Predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne (spoločne) všetky nasledujúce podmienky:

15.1 Kupujúci uplatní u Predávajúceho reklamáciu okrem iného tak, že doručí Predávajúcemu Oznámenia o uplatnení reklamácie napr. vo forme vzoru, ktorý je uvedený v Prílohe č.1 Všeobecných obchodných podmienok, a

15.2 Kupujúci doručí Predávajúcemu na adresu DSV Solutions Slovakia s. r. o., Bratislava Logistics Park, Hala C, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec reklamovaný tovar a

15.3 Kupujúci doručí Predávajúcemu originála alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný).

Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak Kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od Predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný).

16. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe. V potvrdení o uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7. a 8. tohto Reklamačného poriadku (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 9. a 10. tohto Reklamačného poriadku (ust. § 623 Občianskeho zákonníka).

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

17. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7. až 10. tohto Reklamačného poriadku) uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu, najneskôr spolu s Oznámením o uplatnení reklamácie.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7. až 10. tohto Reklamačného poriadku) uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa:

17.1 ihneď,

17.2 v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania,

17.3 v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania,

a vydať o tom Kupujúcemu písomný doklad.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

18. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

19. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

20. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy Predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

21.1 odovzdaním opraveného tovaru,

21.2 výmenou tovaru,

21.3 vrátením kúpnej ceny za tovar,

21.4 vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

21.5 písomnou výzvou Kupujúcemu na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

21.6 odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

22. O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom. Zároveň Predávajúci Kupujúcemu zašle spolu s tovarom písomný doklad o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 17. tohto Reklamačného poriadku nasledujúcim spôsobom:

25.1 Predávajúci zabezpečí odstránenie reklamovanej vady tovaru, alebo

25.2 Predávajúci vadný tovar vymení.

26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu .17. tohto Reklamačného poriadku, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady alebo výmenou za bezvadný tovar.

27. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa bodu 18. tohto Reklamačného poriadku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

27.1 výmenou reklamovaného tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

27.2 v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

28. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 14. a 16. tohto Reklamačného poriadku.

29. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

30. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

31. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, naplnené a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

32. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu produkty v nejakom balíku (napr. 3+1 zdarma), všetky tovary v balíku sa považujú za predaný tovar a Predávajúci zodpovedá za prípadné vady všetkých produktov v balíku, a to aj jednotlivo.

Príloha č.1

VZOR

Reklamačný lístok (Oznámenie o uplatnení reklamácie)
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar)

Exeltis Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava

Dňa ..................................

Meno a priezvisko kupujúceho: ..................................................................................................

Adresa kupujúceho: ..........................................................................................................................

Telefón: ....................................................

Emailová adresa: ...........................................................

Druh tovaru: .......................................................................................................................................

Číslo šarže tovaru (LOT): ..........................................................................

Zakúpený dňa:.....................................

Cena:.........................................................

Číslo objednávky: ................................................

Číslo faktúry:...........................................................

IBAN: .........................................................................

Dôvod reklamácie, popis vady: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

uplatňovaný nárok zo zodpovednosti za vady: .......................................................................................................................................................................................................................

Konečné doriešenie reklamácie: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis kupujúceho: ............................................ Podpis predávajúceho: ............................................

 

Na stiahnutie