Pravidlá súťaže

Súťaž UKONČENA!

VEĽKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ LEJDYESHOP

Vyhraj balíčky podľa vlastného výberu

Usporiadateľ súťaže:
Exeltis Slovakia s. r. o. 
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 45 909 652
DIČ: 2023148732
IČ DPH: SK2023148732
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68334/B (ďalej len „Usporiadateľ“)
 

1. Pravidlá súťaže

1.1     Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „pravidlá“) reklamnej akcie „Veľká Vianočná súťaž Lejdyeshop“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

1.2 Ustanovenia týchto pravidiel sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lejdyeshop.sk . Tieto pravidlá sú v rámci súťaže považované za jediné a úplné.

1.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou súťažou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia výrobkov z portfólia Usporiadateľa.

 

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v termíne od 24.11. do 21.12.2023, konkrétne do 24:00 hod na území Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

3. Účasť v súťaži

3.1 Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle článku 6.8 týchto pravidiel nižšie a ktorá sa zaregistruje pre účasť v súťaži spôsobom uvedeným v článku 3.2 týchto pravidiel nižšie.


3.2 Súťažiaci sa do súťaže zaregistrujú tak, že v dobe trvania súťaže sa prihlásia k odberu newsletteru prostredníctvom súťažného formulára https://sutaz.lejdyeshop.sk/.


3.3 Súťažiaci je oprávnený sa do súťaže zapojiť iba jeden krát.


3.4 Do súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať výlučne tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a vykonajú registráciu riadnym a úplným spôsobom popísaným v článku 3.2. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nebude do súťaže zaradená. Usporiadateľ má právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.


3.5 Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci je povinný rešpektovať tieto pravidlá, dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a konať v súlade s dobrými mravmi, najmä účasť v duchu fair play. Použitie nečestných a podvodných praktík, obchádzanie týchto pravidiel alebo pokus o ich zneužitie na získanie výhry je neprípustné. Akékoľvek porušenie týchto zásad oprávňuje Usporiadateľa okamžite vylúčiť príslušného súťažiaceho zo súťaže. Ak sa ukáže, že sa táto osoba aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru.

 

4. Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercu

4.1 Výhercovia budú určení žrebovaním. Výhrou v tejto súťaži je balíček produktov predávaných na www.lejdyeshop.sk podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 150 € s DPH (výherca č. 1), balíček produktov predávaných na www.lejdyeshop.sk podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 120 € s DPH. (výherca č. 2). Balíček produktov predávaných na www.lejdyeshop.sk podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 90 € s DPH (výherca č. 3) a balíček produktov predávaných na www.lejdyeshop.sk podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 60 € s DPH (výherca č. 4). Hodnota výrobkov je uvedená v predajných cenách platných v dobe trvania súťaže. Konkrétne výrobky si vyberá výherca sám. Žiadna časť výhry nemôže byť vyplatená v hotovosti.

4.2 Výhercom v súťaži sa môže stať iba súťažiaci, ktorý v dobe konania súťaže splnil všetky podmienky účasti vyžadované týmito pravidlami. V prípade, že sa ukáže, že vyžrebovaný výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto pravidiel, vyžrebuje Usporiadateľ spomedzi súťažiacich, ktorí v dobe konania súťaže splnili všetky podmienky účasti v súťaži vyžadované týmito pravidlami ďalšieho výhercu.

4.3 Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a vyhradzuje si právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži a pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôžu získať súťažiaci, ktorí nesplnili aj len čiastočne podmienky stanovené pre danú výhru. Žrebovanie bude robené náhodným výberom z e-mailových adries v databáze Lejdyeshop.sk. Žrebovanie bude uskutočnené Usporiadateľom pomocou automatizovaného systému. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do 30. 12. 2023. Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti odvolania.

4.4 Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier.

4.5 O akýchkoľvek sťažnostiach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Akékoľvek prípadné sťažnosti alebo reklamácie týkajúce sa súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na emailovú adresu: info@lejdyeshop.sk kedykoľvek počas obdobia trvania súťaže, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od jej skončenia. Pokiaľ vznikne spor medzi Usporiadateľom a súťažiacim, strany sa zaväzujú k tomu, že vynaložia všetko možné úsilie, aby bol daný spor vyriešený zmierlivou cestou. Súťažiaci má ďalej právo obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, kde je možné vzniknutý spor medzi Usporiadateľom a súťažiacim vyriešiť mimosúdne. Odkaz na formulár týkajúci sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov sa nachádza tu: https://www.soi.sk/

5. Odovzdanie výhier výhercom

5.1 Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po vyhodnotení súťaže a vyzve ho, aby si vyzdvihol výhru na adrese sídla Usporiadateľa, prípadne aby poskytol svoju adresu na zaslanie výhry poštou. Usporiadateľ kontaktuje výhercu maximálne dvakrát. Ak výherca neodpovie na žiadny z pokusov Usporiadateľa do troch (3) pracovných dní od posledného pokusu, výherca viac nebude oprávnený získať výhru; následne výhra takéhoto výhercu bez náhrady prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju použiť za účelom opakovaného žrebovania výhier. Usporiadateľ nezodpovedá za neoznámenie výhry v prípade zmeny telefónneho čísla, či e-mailovej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola riadne a včas oznámená súťažiacim. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov.

5.2 Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť či neodovzdať výhry v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany výhercu alebo akéhokoľvek konania za strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

5.3 Pokiaľ výherca výhru odmietne, výhra prepadá bez náhrady v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely.

5.4 Výhra bude výhercovi odovzdaná buď pri osobnom odbere, alebo bude zaslaná doporučene najneskôr do jedného (1) mesiaca od ukončenia súťaže. Pri osobnom odbere bude o odovzdaní výhry spísaný protokol, ktorý je výherca povinný potvrdiť svojím podpisom. V protokole bude vždy uvedené meno, priezvisko a adresa výhercu. V prípade zaslania výhry poštou bude ako doklad o zaslaní výhry slúžiť podací lístok. Výhra neprevzatá výhercom prepadá bez náhrady v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju použiť za účelom opakovaného žrebovania výhercov. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu zásielok. Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie výhry počas prepravy. Všetky prípadné reklamácie je potrebné uplatniť do dvoch (2) mesiacov od prevzatia výhry.

5.5 Súťažiaci, ktorí nezískali žiadnu z výhier, nebudú nijako vyrozumení.

5.6 Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia alebo používanie výhry výhercom.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, resp. v prípadoch hodných osobitného zreteľa kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž obmedziť, odložiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanoviť náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výher inými bude uskutočnené písomne a zverejnené na stránke www.lejdyeshop.sk.

6.4 Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vymáhanie účasti v súťaži a výhry súdnou cestou alebo vyplácanie peňažného plnenia alebo poskytnutia nepeňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpia svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

6.5 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vytvorené obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne zverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnoty výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vytváraním a následným zverejňovaním obrazových či audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť.

6.6 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii, a v prípade výhry tiež údajov o tejto výhre a jej hodnote, adrese výhercu, na ktorú má byť výhra doručená, obrazových alebo audiovizuálnych záznamov výhercu, ktoré Usporiadateľ získa od súťažiaceho v priebehu alebo po skončení súťaže (ďalej len "osobné údaje") Usporiadateľom ako správcom a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa na účely organizovania tejto súťaže, určenie príjemcov výhier, a v prípade výhry súťažiaceho na účely správy daní a zverejnenia výsledkov súťaže v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a to na obdobie nevyhnutné na usporiadanie súťaže, ukončenie súťaže, vysporiadania nárokov zo súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.

6.7 Osobné údaje budú spracovávané automaticky v elektronickej podobe. Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z, o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t.j. najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracovaním môže bezplatne kedykoľvek na adrese Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho správcu nebo Organizátora odvolať (v prípade odvolania súhlasu so spracovaním budú príslušné osobné údaje vymazané alebo inak zlikvidované), že má právo prístupu k svojím osobným údajom (vrátane informácií o rozsahu a účele ich spracovávania a všetkých dostupných informácií o ich zdroji) a právo na opravu týchto údajov, doplnenie, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, môže súťažiaci žiadať Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho správcu alebo Organizátora o vysvetlenie a okamžité odstránenie stavu, prípadne sa môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

6.8 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže, bývalí zamestnanci Usporiadateľa po dobu troch (3) mesiacov od ukončenia pracovného pomeru u Usporiadateľa, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom na organizácii súťaže a osoby všetkým hore uvedeným osobám blízke v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Usporiadateľ výhru poskytne ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel. V prípade, že sa výhercom stane vylúčená osoba a táto vylúčená osoba už výhru prevzala, výhra nie je platne získaná a je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa výhru vrátiť, resp. nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

6.9 Registráciou do súťaže súťažiaci súhlasí s tým, že Usporiadateľ, prípadne ním poverená osoba, ak sa súťažiaci stane výhercom, sú oprávnení bezplatne uverejňovať jeho prejavy osobnej povahy (video, písmo, hlas, slogan apod.), na internete, v propagačných materiáloch alebo v médiách a na produktoch Usporiadateľa súťaže, a to najmenej po dobu jedného (1) roka odo dňa vytvorenia týchto záznamov a neobmedzene na interné účely Usporiadateľa.

6.10 Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach https://sutaz.lejdyeshop.sk/. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

6.11 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivý súťažiaci a Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

V Bratislave, dňa 16.11.2023                                                          
Exeltis Slovakia, s.r.o.