Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.lejdyeshop.sk (ďalej len „Lejdyeshop“) medzi kupujúcim a predávajúcim.

I.2 Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú v týchto VOP výslovne upravené, sa spravujú najmä ustanoveniami:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“),
 • zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o OOÚ“).

 

I.3 Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nakupuje tovar výlučne pre svoju osobnú spotrebu alebo pre osobnú spotrebu iných fyzických osôb a ktorá odošle objednávku tovaru z Lejdyeshopu (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Odberateľ“).

I.4 Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Exeltis Slovakia s. r. o., so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 45 909 652, DIČ: 2023148732, IČ DPH: SK2023148732, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 68334/B (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“).

Kontakty Predávajúceho:

Poštová adresa: Exeltis Slovakia s. r. o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: +421 905 867 177 v čase od 09:00 do 16:00 počas pracovných dní
Zákaznícky email: info@lejdyeshop.sk

I.5 Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú v zmysle príslušných právnych predpisov:

 • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava
 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava.

I.6 Kúpna zmluva a VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Akákoľvek dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej zmluve, ktorá je odlišná od VOP, má prednosť pred VOP. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k Predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP v platnom a účinnom znení dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú emailovú adresu.

I.7 Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

I.8 Tieto VOP sa nevzťahujú na nákup tovaru kupujúcim – právnickou osobou, podnikateľom. Ak ste podnikateľom a máte záujem nakúpiť tovar Predávajúceho na podnikateľské účely, kontaktujte, prosím: Exeltis Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zákaznícky email: info@lejdyeshop.sk, zákaznícka linka: +421 905 867 177 v čase od 09:00 do 16:00 počas pracovných dní alebo vyplňte registráciu na podstránke Lejdyeshopu: www.lejdyeshop.sk/registracia-velkoobchod.

 1. Informácie o tovare a cenách tovaru

II.1 Predávajúci predáva prostredníctvom Lejdyeshopu tovar, pod ktorým sa rozumejú zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky a kozmetické výrobky (ďalej len ako „tovar“). Vyobrazenie tovarov v Lejdyeshope je iba informatívneho charakteru. Prezentácia tovaru v Lejdyeshope nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka ale informáciou pre Kupujúceho o možnostiach a podmienkach, za akých môže Kupujúci vstúpiť s Predávajúcim do rokovania o uzatvorení kúpnej zmluvy, okrem iného aj odoslaním objednávky s povinnosťou platby Predávajúci nie je povinný uzavrieť s Kupujúcim kúpnu zmluvu týkajúcu sa jednotlivého tovaru len na základe skutočnosti, že Kupujúci odošle objednávku s povinnosťou platby Predávajúcemu. Predávajúci má právo obmedziť počet kusov/balení objednaného tovaru v jednej objednávke alebo na jedného Kupujúceho.

II.2 Prezentácia tovaru obsahuje najmä:

 • informáciu o cene tovaru,
 • informáciu o dostupnosti tovaru na sklade bez uvedenia počtu dostupných kusov/balení,
 • ilustračné zobrazenie tovaru,
 • informáciu o hlavných vlastnostiach tovaru a
 • upozornenia a osobitné informácie o používaní tovaru.

II.3 Cena tovaru je uvádzaná ako konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku tovaru alebo za určené množstvo tovaru. Cena tovaru je platná po dobu, po ktorú je zobrazená v Lejdyeshope.

II.4 V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady spojené s balením a dodaním tovaru Kupujúcemu. K cene tovaru môžu byť pripočítané náklady Predávajúceho spojené s balením a dodaním tovaru Kupujúcemu. Výšku nákladov spojených s balením a dodaním tovaru uvádza Predávajúci v Lejdyeshope po vložení tovaru do nákupnej tašky, napr. na podstránke – Nákupná taška. Informácie o výške nákladov spojených s balením a dodaní tovaru prostredníctvom Lejdyeshopu platia len v prípade doručenia tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

V prípade, ak si Kupujúci želá doručenie tovaru mimo územia Slovenskej republiky, je povinný kontaktovať Predávajúceho na zákazníckej linke: +421 905 867 177 alebo na zákazníckom emaile: info@lejdyeshop.sk za účelom dohodnutia podmienok predaja tovaru mimo územia Slovenskej republiky.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

III.1 Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

III.2 Kupujúci realizuje objednávku tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

III.2.1 vložením vybraného tovaru do „Nákupnej tašky“ bez registrácie a prihlásenia sa prostredníctvom zákazníckeho účtu (ako hosť), alebo

III.2.2 vložením vybraného tovaru do „Nákupnej tašky“ po registrácii, vytvorení zákazníckeho účtu a prihlásení sa prostredníctvom zákazníckeho účtu (ako prihlásený zákazník).

III.3 Pri realizácii objednávky postupuje Kupujúci nasledovne:

III.3.1 Kupujúci vloží vybraný tovar v požadovanom množstve do „Nákupnej tašky“ kliknutím na tlačidlo „Pridať do tašky“, pričom Kupujúci môže vložiť do „Nákupnej tašky“ len tovar dostupný skladom,

III.3.2 Po vložení všetkých vybraných tovarov v požadovanom množstve do „Nákupnej tašky“ Kupujúci môže priamo z „Nákupnej tašky“ pristúpiť k výberu spôsobu doručenia objednaných tovarov kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“. Po výbere spôsobu doručenia objednaných tovarov zakliknutím zvoleného políčka v časti „Zvoľte spôsob dopravy“ sa Kupujúcemu zobrazí okrem sumy konečnej ceny vybraných tovarov aj suma konečnej ceny nákladov na balenie a doručenie vybraných tovarov Predávajúcim Kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky.

III.3.3 Po výbere spôsobu doručenia objednaných tovarov Kupujúci pristúpi k výberu spôsobu platby zakliknutím zvoleného políčka v časti „Zvoľte spôsob platby“. Po výbere spôsobu platby sa Kupujúcemu zobrazí okrem konečnej ceny vybraných tovarov a konečnej ceny nákladov na balenie a doučenia aj konečná cena nákladov na realizáciu príslušného spôsobu platby.

III.4 Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené:

III.4.1 zadať kontaktné a fakturačné údaje nevyhnutné na splnenie objednávky Predávajúcim v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta, kde sa Kupujúci obvykle zdržiava (pre potreby fakturácie) v rozsahu ulica, číslo domu, mesto, poštové smerovacie číslo, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska alebo miesta, kde sa Kupujúci obvykle zdržiava, ktorú je potrebné uviesť pre účely fakturácie) v rozsahu ulica, číslo domu, mesto, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo a emailovú adresu v prípade, ak Kupujúci realizuje objednávku ako hosť, alebo

III.4.2 skontrolovať a/alebo zmeniť údaje uložené v zákazníckom účte, ak Kupujúci realizuje objednávku ako prihlásený zákazník, ako aj

III.4.3 skontrolovať a/alebo zmeniť akékoľvek ďalšie údaje, ktoré Kupujúci do objednávky vložil,

III.4.4 vyznačiť zaškrtnutím príslušného políčka „Odoslaním objednávky s povinnosťou platby vyhlasujem, že som si prečítal/prečítala a súhlasím s podmienkami v dokumente Všeobecné obchodné podmienky“ súhlas s týmito VOP,

III.4.5 vyznačiť zaškrtnutím príslušného políčka „Odoslaním objednávky s povinnosťou platby vyhlasujem, že som si prečítal/prečítala a oboznámil/oboznámila som sa s podmienkami v dokumente Ochrana osobných údajov“ súhlas s podmienkami v dokumente Ochrana osobných údajov,

III.4.6 v prípade súhlasu vyznačiť zaškrtnutím príslušného políčka „Odoslaním objednávky s povinnosťou platby vyhlasujem, že som si prečítal/prečítala, oboznámil/oboznámila som sa a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na marketingové účely.

III.5 Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemôže Kupujúci vykonať zmenu údajov v objednávke alebo zmenu samotnej objednávky. V prípade, ak Kupujúci potrebuje po odoslaní objednávky vykonať zmeny údajov v objednávke alebo zmenu samotnej objednávky, je povinný kontaktovať Predávajúceho telefonicky na zákazníckej linke: +421 905 867 177 v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 16:00 alebo na zákazníckom emaile: info@lejdyeshop.sk.

Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne a záväzné.

III.6 Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku (t.j. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy) pred jej prijatím písomne doručením emailu na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo priamo v systéme Lejdyeshopu okrem iného aj dôvodu, že:

III.6.1 Kupujúci nevyplnil všetky povinné údaje v objednávkovom formulári, alebo

III.6.2 Kupujúci nevyznačil potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP a so zásadami spracovania osobných údajov, alebo

III.6.3 došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v Lejdyeshope alebo v priebehu objednávania, a to aj v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o doručení objednávky podľa týchto VOP, alebo

III.6.4 Kupujúci pri objednávaní tovaru Predávajúceho alebo pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná alebo konal v rozpore s dobrými mravmi, alebo

III.6.5 Predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek, ktorú si Kupujúci vymienil v objednávke.

Predávajúci sa môže zaslať Kupujúcemu na jeho emailovú adresu spolu s odmietnutím objednávky pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená zaslaním potvrdzujúceho emailu o prijatí tejto ponuky Kupujúcim Predávajúcemu na jeho zákaznícky email: info@lejdyeshop.sk.

III.7 Bezprostredne po zadaní objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o zaevidovaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal alebo ktorá je uvedená v jeho zákazníckom účte. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Po overení zaplatenia objednávky Predávajúcim Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o zaplatení objednávky, ktoré môže byť aj súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu III.8 nižšie.

III.8 K vzniku právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru za podmienok a za cenu uvedenú v objednávke, dochádza momentom doručenia emailového potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho na emailovú adresu Kupujúceho. Súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky môže byť aj potvrdenie o zaplatení. Predávajúci zašle Kupujúcemu po odoslaní tovaru potvrdenie o odoslaní objednávky, ku ktorému priloží ak aktuálne VOP.

III.9 Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku len do momentu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na zákazníckej linke : +421 905 867 177 v pracovných dňoch medzi 9:00 - 16:00 alebo emailom zaslaním oznámenia o zrušení objednávky na zákaznícky email Predávajúceho: info@lejdyeshop.sk.

 1. Zákaznícky účet

IV.1 Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Lejdyeshope môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Vytvorením zákazníckeho účtu si môže Kupujúci uľahčiť proces objednávania v budúcnosti a prípadne získať výhody určené Predávajúcim iba pre registrovaných zákazníkov podľa ponuky Predávajúceho pre registrovaných zákazníkov zverejnenej v momente zaslania objednávky v Lejdyeshope. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

IV.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

IV.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Pre vytvorenie zákazníckeho účtu je potrebné zadať meno a priezvisko, dátum narodenia, emailovú adresu a heslo. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. V prípade, ak Kupujúci zabudne prístupové heslo k svojmu zákazníckemu účtu, môže si heslo obnoviť na Lejdyeshope v sekcii Prihlásenie kliknutím na tlačidlo „Zabudnuté heslo“. Po zadaní emailovej adresy Kupujúceho a odoslaní požiadavky na obnovu hesla Kupujúci obdrží na zadanú emailovú adresu nové heslo, ktoré môže použiť pre prihlásenie sa do svojho zákazníckeho účtu na Lejdyeshope.

IV.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

IV.5 Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva alebo keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.

IV.6 Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

IV.7 Pri zriadení zákazníckeho účtu Kupujúci okrem zadania údajov potrebných pre vytvorenie zákazníckeho účtu vyjadrí nasledujúce súhlasy:

IV.7.1 zaškrtnutím príslušného políčka „Odoslaním požiadavky na zriadenie zákazníckeho účtu vyhlasujem, že som si prečítal/prečítala a súhlasím s podmienkami v dokumente Všeobecné obchodné podmienky“ súhlas s týmito VOP,

IV.7.2 zaškrtnutím príslušného políčka „Odoslaním požiadavky na zriadenie zákazníckeho účtu vyhlasujem, že som si prečítal/prečítala a oboznámil/oboznámila som sa s podmienkami v dokumente Ochrana osobných údajov“ súhlas s podmienkami v dokumente Ochrana osobných údajov,

IV.7.3 v prípade súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka „Odoslaním objednávky s povinnosťou platby vyhlasujem, že som s si prečítal/prečítala, oboznámil/oboznámila som sa a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na marketingové účely.

 1. Dodanie tovaru

V.1 Objednaný tovar Predávajúci dodáva výlučne v rámci územia Slovenskej republiky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodne osobitne inak. V prípade, ak si Kupujúci želá doručiť tovar mimo územia Slovenskej republiky, je povinný kontaktovať zákaznícku linku na telefónnom čísle +421 905 867 177 alebo zákaznícky email: info@lejdyeshop.sk za účelom dohodnutia podmienok predaja tovaru mimo územia Slovenskej republiky. Predávajúci dodáva tovar objednaný Kupujúcim s miestom dodania v rámci Slovenskej republiky výlučne prostredníctvom zmluvného prepravcu GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o. (ďalej len „zmluvný prepravca“) , ktorého je Predávajúci oprávnený bez ďalšieho kedykoľvek zmeniť.

V.2 Predávajúci dodáva tovar v nasledovných obaloch:

V.2.1 v prepravnom obale (napr. kartónová krabica), do ktorého je umiestnený objednaný tovar vo svojom vlastnom vonkajšom obale (ďalej len „prepravný obal“),

V.2.2 vo vonkajšom obale, do ktorého je umiestnený samotný tovar a ktorým je spravidla papierová krabička, ako je ilustračne vyobrazená na príslušnej stránke Lejdyeshopu; vonkajší obal je zároveň ochranným obalom tovaru, v prípade porušenia ktorého Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (ďalej len „vonkajší obal“)

V.2.3 vo vnútornom obale a/alebo vo vnútornom ochrannom obale, v ktorom sú umiestnené jednotlivé zložky tovaru a ktorý obal môže byť papierový, plastový, hliníkový, priehľadný/nepriehľadný alebo iný v závislosti od konkrétneho produktu (ďalej len „vnútorné obaly“).

V.3 Lehota dodania predstavuje 10 pracovných dní a začína plynúť momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky alebo iným momentom podľa informácie v Lejdyeshope, ktorý je uvedený pri zvolenom spôsobe platobnej možnosti.

Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu zmluvnému prepravcovi najneskôr v posledný deň danej lehoty. Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci jednostranne predĺžiť lehotu dodania podľa tohto bodu, a to najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou, v prípade krízovej situácie alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v lehote dodania podľa tohto bodu. V prípade zmeny lehoty dodania Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu).

Pre účely týchto VOP sa krízovou situáciou rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a štátne orgány Slovenskej republiky môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. Krízová situácia je tiež zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá obmedzuje alebo inak negatívne ovplyvňuje Predávajúceho pri plnení si svojich povinností podľa týchto VOP. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o krízovej situácii písomne, a to formou emailu.

V.4 Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady Predávajúceho spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

V.5 Pri neprevzatí tovaru Kupujúcim pri prvom pokuse o dodanie, bude realizované náhradné doručenie podľa podmienok zmluvného prepravcu. Ak nebude náhradné doručenie úspešné, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Kupujúcemu uhradenú sumu objednávky (peňažné prostriedky vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného)) na účet, z ktorého Kupujúci objednávku uhradil.

V.6 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho a v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy a dodania.

V.7 Náklady na dodanie na ľubovoľnú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky predstavujú konečnú sumu vo výške 4,20 Eur bez DPH. Pre objednávky s hodnotou nad 60 € nebude Predávajúci Kupujúcemu účtovať náklady na balenie a dodanie tovaru.

V.8 Kupujúci je povinný poskytnúť zmluvnému prepravcovi obvyklú súčinnosť pri doručovaní tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť prepravného obalu pri prevzatí tovaru od prepravcu. V prípade akýchkoľvek viditeľných vád na prepravnom obale (napr. premočenie obalu, roztrhnutý/poškodený prepravný obal) alebo v prípade zistenia porušenia vonkajšieho prepravného obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, je Kupujúci povinný tieto vady bezodkladne oznámiť zmluvnému prepravcovi a nie je povinný zásielku od zmluvné prepravcu prevziať. Predávajúci odporúča, nakoľko je to možné, aby Kupujúci vyhotovil fotografiu vady vonkajšieho prepravného obalu (napr. poškodený obal) pre prípadné ďalšie reklamačné konanie, najmä ak Kupujúci tovar odmietne prevziať. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s viditeľnou vadou na prepravnom obale, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci. V prípade, ak Kupujúci prevezme dodaný tovar s viditeľnou vadou na prepravnom obale, Kupujúci prevzatím vyhlasuje, že prepravný obal je v poriadku a Kupujúci nie je oprávnený reklamovať u Predávajúceho porušenie prepravného obalu.

V.9 V prípade, ak Kupujúci poruší vonkajší obal, ktorý je v bode V.2.2 týchto VOP definovaný ako vonkajší (ochranný) obal tovaru, nemôže Kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar Predávajúcemu v zmysle čl. IX týchto VOP, pretože v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 1. Prechod vlastníckeho práva k tovaru

VI.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný Kupujúcim zmysle objednávky. V prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

VI.2 Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 1. Platobné podmienky

VII.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

VII.1.1 bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány podľa pokynov príslušného poskytovateľa služieb elektronickej platobnej brány, alebo

VII.1.2 bezhotovostne bankovým prevodom, prípadne

VII.1.3 iným spôsobom podľa nastavenia, možností a pokynov na Lejdyeshope. .

VII.2 Záväzok Kupujúceho zaplatiť cenu tovaru a cenu nákladov na balenie a dodanie tovaru v zmysle objednávky (ďalej len „kúpna cena“) je splnený momentom pripísania platby vo výške kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

VII.3 Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Kupujúci aj Predávajúci súhlasne vyhlasujú, že úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

VII.4 Predávajúci si vyhradzuje právo prijať objednávku a začať so spracovávaním objednávky až po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

VII.5 Akákoľvek faktúra vystavená Predávajúcim v súvislosti s objednávkou a kúpnou zmluvou bude Kupujúcemu doručená vo forme elektronickej faktúry na emailovú adresu zadanú Kupujúcim v objednávke. Faktúra v súvislosti s objednávkou a kúpnou zmluvou bude Kupujúcemu doručená spolu s potvrdením o odoslaní objednávky.

 1. Reklamačný poriadok (Zodpovednosť za vady, záruka)

VIII.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho, teda čl. VIII týchto VOP (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Kupujúci bol riadne oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že Predávajúci umiestnil tieto VOP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok, na príslušnej podstránke Lejdyeshopu s názvom Všeobecné obchodné podmienky na adrese: https://lejdyeshop.sk/vsetko-o-nakupe

Kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať VOP, súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok, a pred odoslaním objednávky dobrovoľne a samostatne vyznačil prečítanie a porozumenie týmto VOP, súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok, v príslušnom políčku.

VIII.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho na internetovej stránke Lejdyeshopu. Tovar, ktorý predáva Predávajúci na Lejdyeshope je špecifickej povahy a vyžaduje si dodržanie osobitných požiadaviek na zaobchádzanie a obozretnosť pri zaobchádzaní s tovarom v súlade s pokynmi výrobcu, distribútora alebo Predávajúceho, ktoré sú uvedené v návode na použitie alebo v iných informáciách pre používateľa. S tými informáciami bol Kupujúci oboznámený pri kúpe tovaru na podstránke jednotlivého tovaru v časti: Upozornenie alebo najneskôr pri potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

VIII.3 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

VIII.3.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takéto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe popisu v Lejdyeshope alebo v objednávke,

VIII.3.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza v Lejdyeshope alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

VIII.3.3 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti podľa objednávky,

VIII.3.4 tovar vyhovuje požiadavkám podľa príslušných právnych predpisov.

VIII.4 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:

VIII.4.1 Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

VIII.4.2 je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,

VIII.4.3 vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

VIII.4.4 vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

VIII.4.5 vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými Predávajúcim alebo výrobcom tovaru, alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

VIII.4.6 vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, neodborným zásahom alebo zásahom neoprávnenej osoby, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

VIII.4.7 vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

VIII.5 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

VIII.6 Tovar, ktorý Predávajúci predáva v Lejdyeshope, má na obale vyznačené číslo šarže a minimálnu trvanlivosť do: (viď obal konkrétneho kúpeného tovaru).

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovare s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

VIII.7 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

VIII.8 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

VIII.9 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

VIII.10 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

VIII.11 Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod VIII.7 a VIII.8 tohto Reklamačného poriadku ) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.9 a VIII.10 tohto Reklamačného poriadku) tak, že umiestnil tieto VOP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok, na príslušnej podstránke Lejdyeshopu s názvom Všeobecné obchodné podmienky na adrese: https://lejdyeshop.sk/vsetko-o-nakupe.Kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky a pred odoslaním objednávky dobrovoľne a samostatne vyznačil prečítanie a porozumenie týmto VOP, súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok, v príslušnom políčku. Okrem toho Predávajúci umiestnil Reklamačný poriadok aj na príslušnej podstránke Lejdyeshopu s názvom: https://lejdyeshop.sk/reklamacny-poriadok.

VIII.12 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho. Informácie o možnostiach riešenia reklamácie poskytne Predávajúci Kupujúcemu na požiadanie telefonicky na zákazníckej linke: +421 905 867 177 alebo prostredníctvom zákazníckeho e-mailu na adrese: info@lejdyeshop.sk. Kontaktné údaje Predávajúceho v zmysle tohto bodu VII.10 sú uvedené aj na potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim.

VIII.13 Ak si Kupujúci z dôvodu, že tovar vykazuje vady, uplatňuje svoje právo na reklamáciu, je povinný v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa:

VIII.13.1 doručiť reklamovaný tovar na adresu:

DSV Solutions Slovakia s. r. o.

(Exeltis Slovakia s. r. o.)
Bratislava Logistics Park
Hala C
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

a zároveň

VIII.13.2

doručiť Predávajúcemu na jeho adresu:

Exeltis Slovakia s. r. o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava

alebo na zákaznícky email: info@lejdyeshop.sk

prejav vôle Kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov VIII.7 až VIII.10 tohto Reklamačného poriadku (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je obsiahnutý v Prílohe č. 1 týchto VOP.

Predávajúci odporúča tovar zaslať vo všetkých obaloch, ktoré má Kupujúci k dispozícii, najmä vo vonkajšom obale a vnútorných obaloch, a pred jeho odoslaním vyhotoviť fotografiu zasielaného tovaru a balíka. Predávajúci tiež odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť.

Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

VIII.14 Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä:

VIII.14.1 presne označiť druh a rozsah vady tovaru;

VIII.14.2 uviesť, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

VIII.15 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť Predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne (spoločne) všetky nasledujúce podmienky:

VIII.15.1 Kupujúci uplatní u Predávajúceho reklamáciu okrem iného tak, že doručí Predávajúcemu Oznámenia o uplatnení reklamácie napr. vo forme vzoru, ktorý je uvedený v Prílohe č.1 týchto VOP, a

VIII.15.2 Kupujúci doručí Predávajúcemu na adresu DSV Solutions Slovakia s. r. o., Bratislava Logistics Park, Hala C, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec reklamovaný tovar a

VIII.15.3 Kupujúci doručí Predávajúcemu originála alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný).

Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak Kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od Predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný).

VIII.16 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe. V potvrdení o uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu VIII.7. a VIII.8. tohto Reklamačného poriadku (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu VIII.9 a VIII.10 tohto Reklamačného poriadku (ust. § 623 Občianskeho zákonníka).

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

VIII.17 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.7 až VIII.10 tohto Reklamačného poriadku) uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu, najneskôr spolu s Oznámením o uplatnení reklamácie.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.7 až VIII.10 tohto Reklamačného poriadku) uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa:

VIII.17.1 ihneď,

VIII.17.2 v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania,

VIII.17.3 v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania,

a vydať o tom Kupujúcemu písomný doklad.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

VIII.18 Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

VIII.19 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

VIII.20 Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy Predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

VIII.21 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

VIII.21.1 odovzdaním opraveného tovaru,

VIII.21.2 výmenou tovaru,

VIII.21.3 vrátením kúpnej ceny za tovar,

VIII.21.4 vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

VIII.21.5 písomnou výzvou Kupujúcemu na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

VIII.21.6 odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

VIII.22 O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom. Zároveň Predávajúci Kupujúcemu zašle spolu s tovarom písomný doklad o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

VII.23 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

VII.24 V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

VII.25 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu VIII.17 týchto VOP nasledujúcim spôsobom:

VIII.25.1 Predávajúci zabezpečí odstránenie reklamovanej vady tovaru, alebo

VIII.25.2 Predávajúci vadný tovar vymení.

VIII.26 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu VIII.17 tohto Reklamačného poriadku, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady alebo výmenou za bezvadný tovar.

VIII.27 Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa bodu VIII.18 týchto VOP reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

VIII.27.1 výmenou reklamovaného tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

VIII.27.2 v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

VIII.28 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu VIII.14 a VIII.16 tohto Reklamačného poriadku.

VIII.29 Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

VIII.30 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

VIII.31 Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu VIII.7 tohto Reklamačného poriadku, naplnené a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

VIII.32 Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu produkty v nejakom balíku (napr. 3+1 zdarma), všetky tovary v balíku sa považujú za predaný tovar a Predávajúci zodpovedá za prípadné vady všetkých produktov v balíku, a to aj jednotlivo.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

IX.1 Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode IX. týchto VOP, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

IX.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

IX.3 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

IX.3.1 tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

IX.3.2 dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

IX.3.3 na základe kúpnej zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

IX.4 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

IX.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou a spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

IX.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.

IX.7 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: DSV Solutions Slovakia s. r. o., Bratislava Logistics Park, Hala C, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

IX.8 Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

IX.9 Odporúča sa tovar poistiť.

Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov platených Kupujúcim Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar na adresu: DSV Solutions Slovakia s. r. o., Bratislava Logistics Park, Hala C, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu na adresu uvedenú vyššie, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

IX.10 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

IX.11 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

IX.12 Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

IX.13 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu:

IX.13.1 hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,

IX.13.2 náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

IX.14 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

IX.14.1 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

IX.14.2 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

IX.14.3 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

IX.14.4 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Všetok tovar predávaný prostredníctvom Lejdyeshopu je umiestnený vo vonkajšom obale, ktorým sa v zmysle bodu V.2.2 rozumie ochranný obal. V prípade, ak Kupujúci otvorí alebo inak poruší vonkajší obal, ktorým sa v zmysle bodu V.2.2 rozumie ochranný obal, nemôže Kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar Predávajúcemu v zmysle čl. IX týchto VOP, pretože v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

X.  Osobné údaje a ich ochrana

X.1          Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona o OOÚ  a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“):

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

X.2         Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Predávajúci, t.j. spoločnosť Exeltis Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO 45909652, info@lejdyeshop.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

X.3         Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo5@proenergy.sk

X.4         Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@lejdyeshop.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

ESHOP:

 • Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
 • Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru
 • Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
 • Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 • Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
 • Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: kupujúci, klienti
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.
 • Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia §13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ
Iný oprávnený subjekt § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona o OOÚ: Sprostredkovateľ realizácie objednávok a odosielaní objednávok
DSV Solutions Slovakia s. r. o. so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 467 308 Sprostredkovateľ realizácie objednávok a odosielaní objednávok
VISIBILITY, s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO 44 927 991 Spoločnosť zabezpečujúca reklamu.
Tatra banka a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 93 Sprostredkovanie platieb.
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO 36624942 Distribúcia a spracovanie balíkov.
Heureka Group, a.s.  Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic Hodnotenie spokojnosti s nákupom. 


So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané. Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu využívania klientskeho účtu.

Profilovanie:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

MARKETING (SÚHLAS)

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

 • Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách).
 • Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

 • Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 • Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
 • Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti a potencionálni klienti

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia §13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ
Iný oprávnený subjekt § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona o OOÚ: Sprostredkovateľ realizácie objednávok a odosielaní objednávok
DSV Solutions Slovakia s. r. o. so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 467 308 Sprostredkovateľ realizácie objednávok a odosielaní objednávok
VISIBILITY, s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO 44 927 991 Spoločnosť zabezpečujúca reklamu.
Tatra banka a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 93 Sprostredkovanie platieb.
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO 36624942 Distribúcia a spracovanie balíkov.
Heureka Group, a.s.  Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic Hodnotenie spokojnosti s nákupom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané. Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu udelenia súhlasu, prípadne pod dobu využívania klientskeho účtu.

Profilovanie: 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – klientov v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ za účelom riešenia reklamácií

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ v nadväznosti na:

 • Občiansky zákonník,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, opis reklamácie, IBAN.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia §13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ
Iný oprávnený subjekt § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona o OOÚ: Sprostredkovateľ realizácie objednávok a odosielaní objednávok
DSV Solutions Slovakia s. r. o. so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 467 308 Sprostredkovateľ realizácie objednávok a odosielaní objednávok
VISIBILITY, s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO 44 927 991 Spoločnosť zabezpečujúca reklamu.
Tatra banka a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 93 Sprostredkovanie platieb.
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO 36624942 Distribúcia a spracovanie balíkov.
Heureka Group, a.s.  Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic Hodnotenie spokojnosti s nákupom. 


So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané. Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu, počas ktorej je možné uplatniť si reklamáciu a dobu potrebnú na jej vybavenie.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí vybavenie reklamácie.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, prosím kontaktujte prevádzkovateľa na info@lejdyeshop.sk, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa: Exeltis Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 021 09 Bratislava. u spoločnosti.

XI.          Mimosúdne riešenie sporov

XI.1        Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má bydlisko na území Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

XI.2        Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na emailovú adresu: info@lejdyeshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

Ak Predávajúci na túto žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

XI.3        Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať taktiež prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov -– platformy ODR Európskej komisie, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.4        Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi Kupujúcim (spotrebiteľom) a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Kupujúceho (spotrebiteľa) požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

XII.        Záverečné ustanovenia

XII.1      Všetky dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

XII.2      Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

XII.3      Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

XII.4      Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Lejdyeshopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní Lejdyeshopu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Lejdyeshop a užívať Lejdyeshop alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

XII.5      Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

XII.6      Znenie týchto VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

XII.7      Tieto VOP majú nasledovné prílohy:

XII.7.1  Príloha č. 1 –   Reklamačný lístok (vzor),

XII.7.2  Príloha č.2 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosti dňom 24.10.2022

 

Príloha č. 1

VZOR

Reklamačný lístok (Oznámenie o uplatnení reklamácie)
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar)

Exeltis Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava

Dňa ..................................

Meno a priezvisko kupujúceho: ..................................................................................................

Adresa kupujúceho: ..........................................................................................................................

Telefón: ....................................................

Emailová adresa: ...........................................................

Druh tovaru: .......................................................................................................................................

Číslo šarže tovaru (LOT): ..........................................................................

Zakúpený dňa:.....................................

Cena:.........................................................

Číslo objednávky: ................................................

Číslo faktúry:...........................................................

IBAN:......................................................................

Dôvod reklamácie, popis vady: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

uplatňovaný nárok zo zodpovednosti za vady: .......................................................................................................................................................................................................................

Konečné doriešenie reklamácie: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Podpis kupujúceho: ............................................                                                                Podpis predávajúceho: ............................................

POZNÁMKA:

REKLAMOVANÝ TOVAR PROSÍME DORUČIŤ NA ADRESU:

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
(Exeltis Slovakia s.r.o.)
Bratislava Logistics Park
Hala C
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

Príloha č. 2

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:
Exeltis Slovakia s.r.o.
IČO: 45 909 652
so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68334/B

kontaktné údaje:
email: info@lejdyeshop.sk
telefón: +421 908 959 222 v čase od 09:00 do 16:00 počas pracovných dní
web: www.exeltis.com

KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko kupujúceho: ....................................................
Adresa kupujúceho: ............................................................................
emailová adresa kupujúceho: ........................................................
telefón kupujúceho: ............................................................................
IBAN:............................................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru: ................................................................................

Dátum objednania tovaru (ak odstupujem od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru): ......................................................................................................

Dátum prijatia tovaru (ak odstupujem od kúpnej zmluvy po dodaní tovaru): .........................................................................................................................

Súčasne s odstúpením od kúpnej zmluvy vraciam predávajúcemu zakúpený tovar, pričom som si vedomý skutočnosti, že ako kupujúci znášam náklady spojené s vrátením tovaru na adresu určenú predávajúcim.

ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU URČENÁ PREDÁVAJÚCIM PRE PRÍPAD ODSTÚPENIA OD ZMLUVY:
DSV Solutions Slovakia s. r. o.
(Exeltis Slovakia s.r.o.)
Bratislava Logistics Park
Hala C
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

 

V........................................................ dňa ................................................                                       Podpis kupujúceho: ..............................................

 

UPOZORNENIE: Samotný tovar Predávajúceho je dodávaný vo vonkajšom obale, ktorý je v zmysle bodu V.2.2 VOP považovaný za ochranný obal. V prípade porušenia vonkajšieho obalu tovaru Kupujúcim po dodaní tovaru Kupujúci nemôže v súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy na takýto tovar z dôvodu ochrany zdravia.

Na stiahnutie