Generálne podmienky

Generálne podmienky spolupráce s Influencermi
obchodnej spoločnosti Exeltis Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava,    IČO: 45 909 652,

1. Pôsobnosť Generálnych podmienok spolupráce

1.1       Tieto Generálne podmienky spolupráce (ďalej len „GPS“) upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Exeltis Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 45 909 652, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 68334/B na strane jednej (ďalej len „spoločnosť Exeltis“) a fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou vykonávajúcej činnosti influencermarketingu na strane druhej (ďalej len „Influencer“), ktorí uzatvárajú Zmluvu o dielo.

1.2.      GPS platia pre všetky zmluvné vzťahy spoločnosti Exeltis a Influencera, týkajúce sa vytvorenia a odovzdania diela špecifikovaného v objednávke.

1.3       GPS vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti spoločnosti Exeltis a Influencera (ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“). Zmluvné strany uzatvorením Zmluvy akceptujú, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť režimom Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

2. Vymedzenie pojmov

2.1       Spoločnosť Exeltis je obchodná spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo koná v rámci svojej obchodnej resp. podnikateľskej činnosti. Spoločnosť Exeltis je  je subjektom pôsobiacim na trhu s liekmi, zdravotníckymi pomôckami a výživovými doplnkami a v rámci tohto trhu vykonáva internú a externú marketingovú komunikáciu produktov. V rámci oblasti marketingovej komunikácie spolupracuje a uzatvára zmluvné vzťahy aj s Influencermi.

2.2       Influencer je subjekt, ktorý vzhľadom na svoje pôsobenie na sociálnych sieťach a iných sieťach (napr. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube a pod.), svojimi väzbami na iných influencerov a známe osobnosti a veľkosťou získaného publika, môže svojimi aktivitami ovplyvniť správanie spotrebiteľov pri nákupe tovarov a služieb. Influencer môže svoje služby pre spoločnosť Exeltis poskytovať ako fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

2.3       Dielom pre účel týchto GPS je plnenie, ktoré je Influencer povinný vytvoriť a odovzdať spoločnosti Exeltis v súlade s podmienkami uvedenými v Objednávke a v týchto GPS (ďalej len „Dielo“).

2.4       Produktmi sa rozumejú tovary a/alebo služby, ktoré spoločnosť Exeltis poskytne bezodplatne Influencerovi (ďalej len „Produkty“).

 

2.5       Objednávka je návrh na uzatvorenie Zmluvy o dielo, t. j. jednostranný právny úkon spoločnosti Exeltis adresovaný Influencerovi, s cieľom získať od Influencera potvrdenie (prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy o dielo) o jeho súhlase uzatvoriť Zmluvu o dielo so spoločnosťou Exeltis. Objednávka obsahuje jasnú a úplnú špecifikáciu Diela ako aj špecifikáciu ostatných skutočností potrebných na jeho riadne a včasné uskutočnenie, ktoré nie sú upravené týmito GPS alebo sú oproti GPS upravené odlišne. Vzhľadom na charakter poskytovaného plnenia predchádzajú Objednávke vzájomné rokovania medzi spoločnosťou Exeltis a Influencerom (ďalej len „Objednávka“).

2.6       Zmluva o dielo je zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Exeltis a Influencerom, ktorej predmetom je:

(a) záväzok Influencera, že v lehote stanovenej v Objednávke vytvorí a spoločnosti Exeltis odovzdá Dielo vyšpecifikované v Objednávke a záväzok spoločnosti Exeltis, že za Dielo zaplatí odmenu stanovenú v Objednávke, a/alebo

(b) záväzok spoločnosti Exeltis, že v lehote stanovenej v Objednávke Influencerovi poskytne Produkty špecifikované v Objednávke a Influencer sa zaväzuje, že spoločnosti Exeltis poskytne Dielo špecifikované v Objednávke (inde v týchto GPS aj „Zmluva“).

2.7       Postplan je dokument, ktorý podrobne ustanovuje špecifikáciu Diela a podmienky dodania Diela (ďalej len „Postplan“)

3. Proces uzatvárania Zmluvy

3.1       Spoločnosť Exeltis na základe výsledku predchádzajúcich vzájomných rokovaní s Influencerom zašle písomne alebo inak preukázateľne (napr. e-mailom a pod.) Influencerovi Objednávku. V prípade, ak v Objednávke nie je stanovené inak, Influencer potvrdí Objednávku písomne alebo iným preukázateľným spôsobom (napr. e-mailom a pod.) najneskôr v lehote do 7 (slovom siedmich) kalendárnych dní od zaslania Objednávky. V prípade, ak v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete Influencer Objednávku nepotvrdí, má sa za to, že nemá záujem uzatvoriť so spoločnosťou Exeltis Zmluvu.

3.2       Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia Objednávky Influencerom (záväzného súhlasu Influencera s Objednávkou) spoločnosti Exeltis. Influencer potvrdením Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto GPS a zároveň vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito GPS.

4. Záväzky a povinnosti Influencera

4.1       Influencer sa zaväzuje pre spoločnosť Exeltis vytvoriť a odovzdať Dielo.

4.2       Dielo bude Influencerom vytvorené a spoločnosti Exeltis odovzdané v mieste, čase, spôsobom a za ďalších podmienok určených v Objednávke a týmito GPS. Uvedené sa vzťahuje aj na prezentáciu Diela v prípade, ak odovzdanie Diela zahŕňa aj jeho prezentáciu (vrátane opakovanej prezentácie) Diela, jeho zložiek a/alebo častí.

4.3       Ak nie je uvedené v Objednávke inak, Dielo bude Influencerom vytvorené podľa Postplanu zaslaného spoločnosťou Exeltis Influencerovi po potvrdení objednávky Influencerom. Influencer výslovne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade ak bude v omeškaní s dodaním Diela alebo jeho časti o viac ako 7 (slovom sedem) kalendárnych dní oproti Postplanu (resp. oproti termínu dodania dohodnutému v Objednávke), nemá nárok na dohodnutú odmenu.

4.4       Dielo bude Influencerom vytvorené a odovzdané na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo. Influencer nie je oprávnený vytvorenie ani odovzdanie Diela, akejkoľvek jeho časti ani zložky zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby, ak v Objednávke nie je uvedené inak. Ak je v Objednávke uvedené, že Influencer je oprávnený vytvoriť a/alebo odovzdať Dielo, jeho časti a/alebo zložky zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby, Influencer je v takomto prípade povinný zabezpečiť, aby tretia osoba vytvorila a/alebo odovzdala Dielo, jeho časť a/alebo zložku za podmienok podľa Objednávky a týchto GPS, vrátane všetkých súhlasov, práv, záväzkov, povinností, potvrdení a vyhlásení a Influencer zodpovedá za Dielo, jeho časť a/alebo zložku vytvorenú a/alebo odovzdanú treťou osobou tak, ako keby ho (resp. ju) vytvoril a/alebo odovzdal sám (vrátane všetkých súhlasov, práv, záväzkov, povinností, potvrdení a vyhlásení).

4.5       Influencer sa zaväzuje pri vytváraní a odovzdávaní Diela postupovať a Dielo vytvoriť a odovzdať riadne, včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, dôsledne a zodpovedne, lege artis, v plnom súlade s Objednávkou a týmito GPS, s právami a oprávnenými záujmami spoločnosti Exeltis a akýchkoľvek tretích osôb, v plnom súlade s platnými právnymi predpismi, príslušnými etickými kódexmi a príslušnými dokumentmi upravujúcimi podmienky a pravidlá používania sociálnych sietí a iných médií.

4.6       Influencer je povinný Dielo vytvoriť samostatne, t. j. aj bez akýchkoľvek pokynov spoločnosti Exeltis. Ak však spoločnosť Exeltis Influencerovi uložila určitý pokyn alebo požiadavku (ďalej len „Pokyny“), je ním Influencer viazaný. Influencer je povinný bezodkladne primeraným spôsobom upozorniť spoločnosť Exeltis na nevhodnú povahu pokynov. V takomto prípade Influencer vytvorí Dielo podľa týchto pokynov len v prípade, ak na tom bude spoločnosť Exeltis výslovne a preukázateľne trvať. V opačnom prípade bude postupovať podľa spoločnosťou Exeltis zmenených Pokynov. Na odstránenie nevhodnosti pokynov Influencer spoločnosti Exeltis poskytne primeranú súčinnosť, najmä v podobe konzultácie Pokynov.

4.7       V prípade, ak spoločnosť Exeltis poskytne Influencerovi Produkty, budú Influencerovi tieto Produkty poskytnuté v mieste, termíne a za ďalších podmienok určených dohodou spoločnosti Exeltis a Influencera. Produkty spoločnosť Exeltis poskytne Influencerovi na vlastné náklady. Produkty budú poskytnuté bezodplatne (t. j. bez nároku spoločnosti Exeltis na akúkoľvek odmenu/odplatu za Produtky). Poskytnutím Produktov Influencerovi a ich prevzatím Influencerom prechádza vlastnícke právo k poskytnutým Produktom na Influencera.

4.8       Dielo podlieha schváleniu zo strany spoločnosti Exeltis. V rámci schvaľovania Diela bude posudzovaný najmä súlad odovzdaného Diela s požiadavkami a pokynmi podľa Objednávky a podľa bodov 4.2 až 4.6 týchto GPS. V prípade, ak bude mať Dielo nedostatok (alebo nedostatky), ktorý nemožno odstrániť, spoločnosť Exeltis je oprávnená odstúpiť od Zmluvy. Ak bude nedostatok (alebo nedostatky) Diela odstrániteľný, spoločnosť Exeltis poskytne Influencerovi primeranú lehotu a súčinnosť na jeho (resp. ich) odstránenie a Influencer sa zaväzuje nedostatok (resp. všetky nedostatky) v poskytnutej lehote na vlastné náklady a nebezpečenstvo odstrániť. Ak Influencer nedostatok (resp. všetky nedostatky) neodstráni v lehote poskytnutej na jeho (resp. ich) odstránenie, spoločnosť Exeltis je oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Za nedostatok Diela sa na účely týchto GPS rozumie najmä nesúlad Diela, akejkoľvek jeho zložky a/alebo časti s požiadavkami a pokynmi podľa Objednávky a podľa bodov 4.2 až 4.6 týchto GPS. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nedodanie Diela včas alebo riadne sa vzhľadom na povahu spolupráce spoločnosti Exeltis a Influencera považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4.9       Schválenie Diela možno urobiť výslovne - potvrdením spoločnosti Exeltis o jeho schválení, ako aj konkludentne - neuplatnením nedostatku (resp. nedostatkov) Diela po dobu dlhšiu ako 180 (slovom stoosemdesiat) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Influencerom. Márnym uplynutím tejto lehoty sa Dielo považuje za spoločnosťou Exeltis schválené v deň jeho odovzdania. Na schválenie Diela ani na uplatnenie jeho nedostatku (resp. nedostatkov) sa nevyžaduje osobitná forma. Schválením Diela spoločnosťou Exeltis pritom nezaniká zodpovednosť Influencera za akékoľvek vady Diela. Zodpovednosť Influencera za vady Diela sa ďalej spravuje ustanovením § 560 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4.10     Dielo, všetky jeho zložky a časti, ktorých povaha to umožňuje, budú spoločnosti Exeltis odovzdané aj v elektronickej forme - ako elektronický dokument (resp. elektronické dokumenty) v štandardnom otvorenom formáte zaznamenané na dátovom nosiči (USB disk), resp. iným dohodnutým spôsobom. Influencer sa zaväzuje spoločnosti Exeltis odovzdať aj všetky dokumenty, ktoré sa vzťahujú k Dielu, a ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie, a to spolu s Dielom.

4.11     Vlastnícke právo k Dielu (vrátane všetkých jeho zložiek a častí) prechádza na spoločnosť Exeltis odovzdaním Diela Influencerom. Spoločnosť Exeltis je oprávnená s Dielom (vrátane všetkých jeho zložiek a častí) disponovať akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z jej vlastníckeho práva k nemu, a to podľa vlastného uváženia.

4.12     Bez ohľadu na vyššie uvedené je Influencer povinný dodržiavať nasledovné všeobecné zásady Influencermarketingu:

(a)       Influencer je povinný riadiť sa dohodnutými princípmi zmluvného vzťahu a oboznámiť sa s cieľom každej spolupráce a očakávaniami vyplývajúcimi s jeho spolupráce so spoločnosťou Exeltis.

(b)       Influencer je povinný udržiavať kontakt s príjemcami marketingových aktivít. Influencer je povinný zreteľne a pravdivo informovať príjemcov o prezentovaných tovaroch, službách, súťažiach, zľavách a pod.

(c)       Influencer je povinný pri každom type marketingovej aktivity uvádzať aj príslušné rozlišovacie znaky a symboly typické pre daný typ marketingovej komunikácie (napr. hashtagy).

(d)       Influencer je povinný zdržať sa akejkoľvek aktivity, ktorá by bola v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo v rozpore s dobrými mravmi (napr. umelé zvyšovanie počtu sledovateľov a pod.). Takisto je povinný zdržať sa podávania akýchkoľvek neoverených, nepravdivých a nejednoznačných informácií týkajúcich sa prezentovaných tovarov a/alebo služieb. Influencer je povinný vyvarovať sa akejkoľvek komunikácie, ktorá by poškodzovala dobré meno spoločnosti Exeltis a/alebo jej klientov.

(e)       V prípade uskutočnenia akejkoľvek spotrebiteľskej súťaže je Influencer povinný vopred dohodnúť podmienky takejto súťaže so spoločnosťou Exeltis.

(f)        V prípade námietok akýchkoľvek tretích osôb alebo dozorných orgánov proti aktivite Influencera je Influencer povinný oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Exeltis a umožniť spoločnosti spolupracovať pri podnikaní nápravných opatrení a spolupracovať so spoločnosťou Exeltis v prípade správneho alebo súdneho konania.

4.13     Influencer uzatvorením Zmluvy výslovne potvrdzuje, že nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 2 písm. z) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Influencer zároveň vyhlasuje, že odmenu podľa čl. 6 týchto GPS ani jej časť ďalej neposkytne žiadnemu inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

5. Autorské práva

5.1       Uzatvorením Zmluvy Influencer udeľuje súhlas spoločnosti Exeltis v zmysle ustanovenia § 65 a súv. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „AZ“) na použitie Diela vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek spôsobom podľa uváženia spoločnosti Exeltis, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 97 ods. 3 AZ (ďalej len „Licencia“). Spoločnosť Exeltis je v zmysle udeľovanej Licencie oprávnená najmä (avšak nielen) na spracovanie Diela, spojenie Diela s iným dielom, zaradenie Diela do databázy podľa § 131 AZ, vyhotovenie rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním a/alebo nájmom, sprístupňovanie Diela verejnosti, uvedenie Diela na verejnosti verejným vystavením originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela, verejným vykonaním Diela a/alebo verejným prenosom Diela (uvedené sa rovnako vzťahuje aj na akékoľvek časti a/alebo zložky Diela vrátane tých, ktoré majú povahu záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca). Licencia sa udeľuje ako výhradná (výhradná licencia). Licencia sa udeľuje bez územného, vecného a časového obmedzenia (na celú dobu autorskoprávnej ochrany podľa AZ). Spoločnosť Exeltis je oprávnená Licenciu postúpiť na tretiu osobu, ako aj tretím osobám udeľovať sublicenciu, s čím Influencer potvrdením Objednávky udeľuje predchádzajúci výslovný súhlas. V prípade, ak Influencer poskytuje Dielo odplatne, Licencia sa udeľuje odplatne. V takomto prípade odmena poskytovaná Influencerovi v sebe v plnom rozsahu zahŕňa aj odmenu za udelenie Licencie. V súvislosti s postúpením Licencie na tretiu osobu ani s udelením sublicencie tretím osobám nevzniká Influencerovi akýkoľvek ďalší nárok na odplatu. V prípade, že Influencer poskytuje Dielo bezodplatne, Licencia sa udeľuje bezodplatne. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Exeltis nie je povinná Licenciu využiť, a to v akomkoľvek rozsahu. Dielo (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) je možné uverejňovať a verejne šíriť resp. sprístupňovať verejnosti v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane tlače, televízie a internetu), ako aj v odborných, osvetových, obchodných, informačných, reklamných, marketingových, propagačných a/alebo iných komunikačných materiáloch bez obmedzenia. Vo vzťahu k Dielu vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek Influencer výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok Influencer udeľuje spoločnosť Exeltis aj súhlas na použitie Diela, ktoré vytvorí, odovzdá a/alebo poskytne na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou (vrátane akejkoľvek jeho časti a/alebo zložky), ktoré nebude mať povahu diela a/alebo iného výsledku, výkonu, prejavu a/alebo záznamu chráneného AZ. Súhlas podľa tohto bodu Zmluvy sa udeľuje aj v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 a súv. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a to vo vzťahu k Dielu, všetkým jeho zložkám a/alebo častiam, ktoré majú povahu zložky osobnostných práv alebo jej záznamu.

5.2       Ak sa Zmluvné strany výslovne preukázateľne nedohodnú inak, Licencia a súhlasy v rozsahu podľa bodu 5.1 týchto GPS sa vzťahujú aj na každú a všetky opravy, úpravy, doplnenia, verzie, pokračovania a všetky ďalšie modifikácie Diela (ďalej len „Opatrenie“), ktoré Influencer vytvorí a/alebo dodá spoločnosti Exeltis odo dňa uzatvorenia Zmluvy. V prípade, ak potreba akéhokoľvek Opatrenia podľa predchádzajúcej vety vznikne na základe alebo v súvislosti s vadou alebo inou chybou alebo nedostatkom Diela (vrátane akýchkoľvek jeho častí a/alebo zložiek), ktorá má pôvod v dôvodoch na strane Influencera, všetky náklady na vytvorenie a dodanie daného Opatrenia znáša v plnom rozsahu Influencer a dané Opatrenie ako aj licencia podľa prvej vety tohto ustanovenia GPS sa k danému Opatreniu v takomto prípade poskytujú bezodplatne. V prípade, ak požiadavka na vytvorenie a/alebo dodanie Opatrenia nemá pôvod vo vade, inej chybe alebo nedostatku Diela (vrátane akýchkoľvek jeho častí a/alebo zložiek) podľa predchádzajúcej vety (napr. má pôvod v záujme spoločnosti Exeltis o vylepšenie či rozšírenie Diela), zmluvné strany sa pre daný jednotlivý prípad (t. j. Opatrenie) dohodnú na otázke odplaty. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na odplatnom vytvorení a/alebo dodaní Opatrenia, dohodnutá odplata za jeho vytvorenie a/alebo dodanie bude v plnom rozsahu zahŕňať všetky náklady aj odmenu za jeho vytvorenie a/alebo dodanie ako aj odplatu za udelenie licencie podľa prvej vety tohto ustanovenia GPS. Ak sa zmluvné strany dohodnú na bezodplatnom vytvorení a/alebo dodaní Opatrenia, všetky náklady na vytvorenie a dodanie daného Opatrenia bude znášať v plnom rozsahu Influencer a dané Opatrenie ako aj licencia podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy sa k danému Opatreniu v takomto prípade poskytnú bezodplatne. Ustanovenia bodov 5.3 a 5.4 týchto GPS sa vzťahujú aj na Opatrenia vytvorené a/alebo dodané podľa tohto bodu Zmluvy. Spoločnosť Exeltis je oprávnená vytvorenie a/alebo dodanie Opatrení zabezpečovať aj prostredníctvom tretích osôb, a to na vlastné náklady, bez obmedzenia a bez nároku Influencera na akúkoľvek odplatu.

5.3       Uzatvorením Zmluvy Influencer výslovne potvrdzuje, že v plnom rozsahu disponuje všetkými právami, záväzkami a súhlasmi (vrátane Licencie a súhlasov podľa bodu 5.1 týchto GPS), ktoré v zmysle Zmluvy a týchto GPS udeľuje resp. sa k nim zaväzuje, a že ich udelením ako ani vytvorením a odovzdaním Diela spoločosti Exeltis neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov. V prípade, ak Influencer nie je autorom Diela, výslovne potvrdzuje, že je oprávnený udeľovať súhlas tretím osobám na použitie Diela. V tejto súvislosti ďalej výslovne potvrdzuje, že používaním Diela ani ďalších skutočností podľa tohto ustanovenia GPS spôsobom a za podmienok podľa Zmluvy a týchto GPS, nedôjde k porušeniu práv ani oprávnených záujmov akejkoľvek tretej osoby ani ustanovení právnych predpisov. Influencer ďalej výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má Dielo, akákoľvek jeho zložka a/alebo časť charakter diela a/alebo iného výsledku, výkonu, prejavu a/alebo záznamu chráneného AZ a/alebo iným právnym predpisom (napr. ochranná známka, osobnostné právo atď.), práva ku ktorému vlastní alebo vykonáva iná osoba než Influencer, Influencer s touto osobou vysporiadal a v tejto súvislosti disponuje právami v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých práv a súhlasov v zmysle týchto GPS. V prípade, ak Influencer svojím konaním alebo nekonaním poruší práva akejkoľvek tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

5.4       Ak sa potvrdenie podľa bodu 5.3 týchto GPS ukáže ako čo i len čiastočne nesprávne, neúplne alebo nepravdivé a/alebo ak Influencer čo i len čiastočne nesplní ktorýkoľvek zo svojich záväzkov alebo povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo týchto GPS a spoločnosti Exeltis a/alebo inej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma (napr. pokuta), Influencer sa ju zaväzuje v plnom rozsahu na vlastné náklady nahradiť.

5.5       Influencer sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení alebo zániku, a to bez časového obmedzenia a bez ohľadu na spôsob a dôvody jej ukončenia alebo zániku, bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú Zmluvy a/alebo o ktorých sa dozvedel na základe alebo v súvislosti s uzatváraním, realizáciou a/alebo ukončovaním Zmluvy, ktoré spoločnosť Exeltis označila za dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy, obsahu, účelu a/alebo spôsobu akým s nimi spoločnosť Exeltis nakladá alebo poskytnutie alebo zverejnenie ktorých by mohlo ohroziť alebo poškodiť oprávnené záujmy spoločnosti Exeltis a/alebo tretej osoby. Žiadna zo skutočností podľa predchádzajúcej vety (inde len „dôverné informácie“ alebo „dôverná informácia“) nesmie byť zneužitá v prospech Influencera ani v prospech akejkoľvek tretej osoby. Influencer je povinný nakladať s odbornou starostlivosťou so všetkými dôvernými informáciami v akejkoľvek podobe a forme a vykonávať všetky potrebné opatrenia za účelom ich ochrany pred poškodením, zneužitím, únikom alebo neoprávneným sprístupnením tretím osobám. Influencer sa v tejto súvislosti zaväzuje najmä na to, že bude udržiavať dôverné informácie v tajnosti a zachovávať o nich mlčanlivosť, najmä neposkytne, nesprístupní, nezverejní alebo neumožní poskytnutie, sprístupnenie alebo zverejnenie, priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby, v celku alebo v časti, akýchkoľvek dôverných informácií akejkoľvek tretej osobe, nezneužije dôverné informácie ani akúkoľvek ich časť vo svoj vlastný prospech ani v prospech akejkoľvek tretej osoby, bude využívať dôverné informácie len za účelom spolupráce Zmluvných strán podľa Zmluvy, bude rešpektovať, že dôverné informácie zostávajú vlastníctvom spoločnosti Exeltis; poskytnutím, sprístupnením ani iným získaním dôverných informácii Influencerom neprechádzajú na tohto ani mu nie sú poskytnuté žiadne práva k týmto dôverným informáciám, najmä práva súvisiace s ochrannými známkami, patentmi, autorskými právami, inými právami duševného vlastníctva, ako ani akýmikoľvek inými chránenými záujmami alebo skutočnosťami, ak sa Zmluvné strany výslovne preukázateľne nedohodnú inak. Influencer sa ďalej zaväzuje, že všetky dôverné informácie ako aj všetky nosiče, kópie, záznamy a poznámky obsahujúce alebo sa inak týkajúce dôverných informácií budú bez zbytočného odkladu po skončení Zmluvy bezodplatne vrátené resp. poskytnuté spoločnosti Exeltis ak sa Zmluvné strany výslovne preukázateľne nedohodnú inak (napr. že budú Influencerom zničené atď.). Za porušenie záväzku mlčanlivosti podľa týchto GPS sa nepovažuje to, ak je Influencer povinný dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom ustanovenej povinnosti. O skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je Influencer povinný bezodkladne a ak je to možné, tak vopred, preukázateľne informovať spoločnosť Exeltis. Influencer zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením záväzku mlčanlivosti podľa tohto ustanovenia GPS.

5.6       Influencer sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení alebo zániku, a to bez časového obmedzenia a bez ohľadu na spôsob a dôvody jej ukončenia alebo zániku, nebude konať v rozpore s oprávnenými záujmami spoločnosti Exeltis alebo jej klientov. Influencer sa najmä zaväzuje, že pri poskytovaní Diela ani pri akejkoľvek inej činnosti nebude poškodzovať dobré meno a/alebo dobrú povesť spoločnosti Exeltis, jej klientov alebo ktoréhokoľvek subjektu skupiny spoločnosti Exeltis či skupiny klientov a/alebo ich produktov, služieb, projektov, programov, akcií a/alebo akýchkoľvek iných aktivít.

5.7       Ak Influencer poruší ktorýkoľvek zo záväzkov a/alebo povinností podľa bodu 5.5 a/alebo 5.6 týchto GPS, spoločnosť Exeltis je oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške odmeny Influencera uvedenej v Objednávke za každé jednotlivé porušenie záväzku alebo povinnosti a Influencer je povinný pokutu zaplatiť. Pokutu je Influencer povinný zaplatiť na základe výzvy spoločnosti Exeltis, v lehote a spôsobom určeným vo výzve. Zaplatenie pokuty pritom nemá vplyv na ďalšie trvanie práv, záväzkov a povinností zmluvných strán podľa Zmluvy (vrátane porušených práv, záväzkov a povinností). Zaplatenie pokuty rovnako nemá vplyv na trvanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku podľa tohto ustanovenia GPS.

6. Odmena Influencera

6.1       Za riadne a včasné vytvorenie a odovzdanie Diela spoločnosť Exeltis Influencerovi poskytne jednorazovú odmenu vo výške uvedenej v Objednávke. V prípade, ak je Influencer platcom DPH, bude suma DPH pripočítaná k sume odmeny vo výške podľa príslušných právnych predpisov.

6.2       V prípade, ak spoločnosť Exeltis poskytuje Influencerovi bezodplatne produkty a Influencer sa zaväzuje poskytnúť Dielo, berie na vedomie, že Dielo sa poskytuje bezodplatne (t. j. bez nároku Influencera na akúkoľvek odmenu alebo odplatu). V súvislosti s poskytnutím Diela, ako ani s plnením akýchkoľvek iných záväzkov, povinností a/alebo vyhlásení podľa Zmluvy a týchto GPS nevzniká Influencerovi nárok na akúkoľvek odmenu a/alebo odplatu, ako ani na náhradu akýchkoľvek nákladov. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť, že spoločnosť Exeltis poskytne Influencerovi Produkty aj pokiaľ tento má v zmysle Zmluvy nárok na odmenu. V takom prípade sa Produkty považujú za súčasť odmeny Influencera.

6.3       Ak sa spoločnosť Exetis a Influencer výslovne preukázateľne nedohodnú inak, odmena v sebe zahŕňa odmenu za plnenie všetkých záväzkov a povinností podľa Zmluvy a týchto GPS (vrátane odmeny za udelenie Licencie a súhlasov podľa bodu 5.1 týchto GPS a vrátane prezentácie Diela, ak prezentácia bola dohodnutá), ako aj všetky náklady, výdavky a platby, ktoré Influencer vynaložil a/alebo vynaloží v súvislosti s plnením svojich záväzkov a povinností podľa tejto Zmluvy. Odmena v sebe zahŕňa aj všetky prípadné povinné úhrady do umeleckých fondov v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v platnom znení (ak sa v danom prípade vzhľadom na konkrétnu povahu Diela a konkrétne postavenie zmluvných strán úhrady uplatňujú, ich odvedenie zabezpečí spoločnosť Exeltis a Influencerovi bude vyplatená odmena vo výške podľa Objednávky znížená o tieto úhrady). Spoločnosť Exeltis a Influencer potvrdzujú, že odmena je primeraná. Okrem odmeny (po vykonaní prípadných úhrad podľa týchto GPS) nie je spoločnosť Exeltis povinná poskytnúť Influencerovi žiadne ďalšie úhrady.

6.4       Ak sa spoločnosť Exeltis a Influencer preukázateľne nedohodnú inak, odmena bude Influencerovi vyplatená po vytvorení, odovzdaní a schválení Diela, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Influencera, ktorý uvedie spoločnosti Exeltis spolu s potvrdením Objednávky, inak najneskôr na výzvu spoločnosti Exeltis. V prípade ak bude Influencer povinný v zmysle príslušných právnych predpisov vystaviť faktúru bude odmena uhradená na základe faktúry. Ak sa spoločnosť Exeltis a Influencer preukázateľne nedohodnú inak, faktúru Influencer vystaví po vytvorení, odovzdaní a schválení Diela, najneskôr do 15. kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo Dielo vytvorené, odovzdané a schválené. Faktúra bude vystavená s lehotou splatnosti 60 (slovom šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry spoločnosti Exeltis. Faktúra musí byť vystavená v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými právnymi predpismi. V opačnom prípade je spoločnosť Exeltis oprávnená faktúru Influencerovi vrátiť na opravu. Počas opravy faktúry neplynie lehota splatnosti, ktorá začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry spoločnosti Exeltis. Odmena bude uhradená spôsobom určeným v príslušnej faktúre. Za okamih uhradenia odmeny sa považuje okamih odpísania príslušnej čiastky v prospech bankového účtu Influencera alebo okamih odpísania príslušnej čiastky v prospech bankového účtu uvedeného Influencerom v príslušnej faktúre (ak sa odmena vypláca na základe faktúry). Za riadne a včasné vystavenie faktúry, ako aj za plnenie všetkých daňových, odvodových, účtovných a oznamovacích povinností na strane Influencera zodpovedá v plnom rozsahu sám Influencer.

6.5       V prípade, ak bude v zmysle aktuálne platnej právnej úpravy odmena podliehať zrážkovej dani, Zmluvné strany sa v Objednávke dohodnú na spôsobe jej vysporiadania.

6.6       Ak sa spoločnosť Exeltis dostane do omeškania s úhradou odmeny alebo jej časti, Influencer je oprávnený žiadať úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a spoločnosť Exeltis je povinná na písomnú výzvu Influencera tomuto úroky z omeškania uhradiť, a to v lehote a spôsobom určeným v písomnej výzve.

7. Ďalšie záväzky a povinnosti Zmluvných strán

7.1       Zmluvné strany sú pri plnení záväzkov a povinností podľa Zmluvy povinné postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, dôsledne a zodpovedne.

7.2       Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania Zmluvy si budú navzájom poskytovať akúkoľvek súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie záväzkov a povinností.

7.3       Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o každej prekážke, ktorá im znemožnila alebo znemožní plnenie povinností a záväzkov podľa Zmluvy a týchto GPS. Upozornenie môže mať ústnu alebo písomnú formu, v závislosti od naliehavosti situácie, a uvádza dôvod vzniku prekážky a predpokladaný čas jej trvania.

7.4       Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania Zmluvy si budú navzájom poskytovať aktuálne, pravdivé a kompletné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré majú a/alebo môžu mať význam pre realizáciu Zmluvy.

7.5       Influencer výslovne potvrdzuje, že uzatvorenie ani plnenie Zmluvy nie je v rozpore s akýmikoľvek jeho záväzkami a/alebo povinnosťami (či už zmluvnými a/alebo uloženými príslušnou právnou úpravou a/alebo príslušnými predpismi etickej samoregulácie) a nepovedie k porušeniu práv ani oprávnených záujmov spoločnosti Exeltis ani tretích osôb, ako ani k porušeniu akýchkoľvek ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo predpisov etickej samoregulácie. Influencer sa zaväzuje, že akýkoľvek rozpor so záväzkami, povinnosťami, vyhláseniami a/alebo potvrdeniami podľa týchto GPS, ako aj akékoľvek podozrenie naň, bezodkladne písomne a alebo inak preukázateľne (napr. e-mail, fax) oznámi spoločnosti Exeltis. Ak sa potvrdenie podľa tohto ustanovenia GPS ukáže ako čo i len čiastočne nesprávne, neúplne alebo nepravdivé a spoločnosti Exeltis a/alebo inej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, Influencer sa ju zaväzuje v plnom rozsahu na vlastné náklady nahradiť.

 

7.6       Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že plnenie Zmluvy nie je Zmluvnými stranami vnímané ako prostriedok presvedčovania či motivácie k užívaniu, predpisovaniu alebo inej podpore liekov alebo k akémukoľvek ovplyvňovaniu výsledkov klinického skúšania liekov, prípadne ako priame alebo nepriame ovplyvňovanie akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa spoločnosti Exeltis, jeho produktov alebo farmaceutického segmentu všeobecne.

 

7.7       Influencer výslovne vyhlasuje, že uzatvorenie Zmluvy nebude v rozpore so žiadnymi jeho povinnosťami (či už zmluvnými alebo uloženými príslušnou právnou úpravou) a jej plnenie nepovedie k porušeniu práv tretích osôb, právnej regulácie alebo princípov etickej samoregulácie.

 

8. Protikorupčné zásady

 

8.1       Všetky definované pojmy použité v tomto článku majú ten istý význam, aký je im pripísaný v Protikorupčnom manuále (k dispozícii na https://www.insudpharma.com/horizon).

8.2       Uzatvorením Zmluvy Influencer vyhlasuje a zaručuje, že si prečítal a pochopil Protikorupčný manuál, a že dodržiava zásady Protikorupčného manuálu a platné právne predpisy.

8.3       Influencer sa zaväzuje, že bude naďalej dodržiavať zásady Protikorupčného manuálu            a platné právne predpisy.

8.4       Influencer zabezpečí, aby jeho vlastní zamestnanci a zástupcovia, ktorí pôsobia                      za spoločnosť Exeltis alebo v jej mene, dostali, prečítali, pochopili a dodržiavali Protikorupčný manuál a platné zákony.

8.5       Influencer zabezpečí, aby boli všetky jeho finančné transakcie plne a presne zdokumentované a plne a presne zaúčtované.

8.6       Influencer vyhlasuje a zaručuje, že všetky informácie, ktoré poskytol spoločnosti Exeltis v súvislosti s Protikorupčným manuálom, sú úplné a presné. Influencer sa ďalej zaväzuje,                  že bude informovať spoločnosť Exeltis o akejkoľvek podstatnej zmene informácií, ktoré poskytol                      v súvislosti s Protikorupčným manuálom.

8.7       V prípade porušenia týchto vyhlásení, záruk a záväzkov podľa tohto ustanovenia, ktoré spoločnosť Exeltis stanovila, sa bude takéto porušenie považovať za vážne porušenie tohto ustanovenia a spoločnosť Exeltis môže, okrem iného práva alebo opravného prostriedku vo vzťahu k Infulencerovi ukončiť toto ustanovenie a nepokračovať, ak je to aplikovateľné, v poskytovaní Produktov a/alebo služieb spoločnosti Exeltis bez predchádzajúceho písomného oznámenia a bez akejkoľvek zodpovednosti alebo záväzku akéhokoľvek druhu vyplývajúceho pre spoločnosť Exeltis.

 

 

9. Spracúvanie osobných údajov

9.1       Problematika spracúvania osobných údajov sa nachádza v dokumente Informácia dotknutým osobám - Influencer, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.lejdyeshop.sk

10. Ukončovanie Zmluvy

10.1     Zmluvu je možné predčasne ukončiť výlučne vzájomnou dohodou spoločnosti Exeltis a Influencera alebo odstúpením od Zmluvy podľa bodu 4.8 alebo 10.2 týchto GPS. Spoločnosť Exeltisa a Influencer sa pritom výslovne dohodli, že inými spôsobmi nemožno Zmluvu predčasne ukončiť.

10.2     V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší niektorú z povinností vyplývajúcich z jej zmluvných záväzkov a nezabezpečí adekvátnu nápravu následkov porušenia plnenia v lehote určenej v odôvodnenom upozornení, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť formou písomného oznámenia. Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Prípadný nárok na náhradu škody nie je odstúpením od Zmluvy dotknutý.

10.3     Ukončenie ani zánik Zmluvy, bez ohľadu na spôsob a dôvody jej ukončenia alebo zániku, nemá vplyv na ďalšie trvanie Licencie a ďalších súhlasov, práv, záväzkov, povinností a potvrdení podľa bodov 5.1 až 5.7, bodov 7.5 až 7.7 a bodov 8.1 až 8.7 týchto GPS, a na ustanovenie tohto bodu GPS, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej v plnom rozsahu zostávajú v existencii.

11. Spoločné ustanovenia

11.1     Spoločnosť Exeltis je oprávnená tieto GPS meniť. Všetky zmeny týchto GPS vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti Exeltis www.lejdyeshop.sk ak pri zmene samotnej nie je uvedené inak. Ak by zmena týchto GPS nastala medzi potvrdením prijatia Objednávky Influencerom a jej úplnou a riadnou realizáciou, je spoločnosť Exeltis povinná o zmene GPS informovať písomne alebo inak preukázateľne (napr. e-mailom) Influencera. Všetky znenia zmien, resp. úplné znenie týchto GPS spoločnosť Exeltis zverejní na uvedenej webovej stránke www.lejdyeshop.sk .

11.2     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej platnosti a účinnosti do dňa vysporiadania všetkých záväzkov a povinností zmluvných strán založených Zmluvou.

11.3     Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Exeltis a Influencerom sa spravujú zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou Zmluvy, bude spoločnosť Exeltis a Influencer prednostne riešiť zmiernou cestou. Zmluva a súdne spory z nej vyplývajúce patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky.

11.4     Ak niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto GPS bude súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto GPS zostávajú v platnosti. Spoločnosť Exeltis a Influencer budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

11.5     Ak sa akákoľvek zásielka zaslaná v rámci realizácie Zmluvy alebo jej ukončovania na adresu spoločnosti Exeltis alebo Influencera uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy vráti odosielateľovi ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa za doručenú márnym uplynutím lehoty na prevzatie uloženej zásielky alebo odmietnutím prevziať zásielku adresátom, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

11.6.    Tieto GPS tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto GPS a Zmluvy majú prednosť ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami týchto GPS. 

11.7     Tieto GPS platia do času úplného vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy medzi spoločnosťou Exeltis a Influencerom.

Tieto Všeobecné podmienky spolupráce sú platné od 26.09.2022

 

Informácia dotknutým osobám
Influencer

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Exeltis Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO 45909652

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

dpo5@proenergy.sk

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie osobných údajov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

  1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: Influencer (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba)

Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, prípadne osobné údaje, ktoré sú predmetom objednávky (zmluvného, predzmluvného vzťahu).

 

  1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

  • iný oprávnený subjekt – čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

  1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky).

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

 

  1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info.slovak@exeltis.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, V prípade ich neposkytnutia s prevádzkovateľom nie je možné uzavretie zmluvného vzťahu.